AsOCIĀCIJA

Asociācijas mērķi:

Latvijas budistu asociācija ir izveidota 2016. gadā, ar mērķiem:

1. apvienot Latvijas budistus un budistu organizācijas un veicināt tās darbības attīstību;

2. pārstāvēt Latvijas budistus starptautiskās sadarbības projektos;

3. pārstāvēt Latvijas budistus sadarbībā ar Latvijas valsts un pašvaldības iestādēm;

4. veicināt lietišķus kontaktus un sadarbību starp Asociācijas biedriem.


Asociācijas biedri:

Par Asociācijas biedru var kļūt jebkura reģistrētā budistu organizācija. Biedri tiek reģistrēti bez laika ierobežojuma un ir pilntiesīgi.


Asociācijas asociētie biedri:

Par Asociācijas asociēto biedru var kļūt jebkura rīcībspējīga fiziska persona. Asociētam biedram nav tiesību pārstāvēt Asociāciju. Asociētais biedrs tiek reģistrēts līdz kalendāra gada beigām. Asociētais biedrs var piedalīties biedru kopsapulcēs un izteikt viedokli. Asociētam biedram nav balstiesību. Asociācijas darbībā asociētais biedrs var piedalīties tikai personīgi.Biedrība "Latvijas budistu asociācija"Reģ.Nr.40008258306Jur.adrese: Rīgas iela 2 - 4, Carnikava,Carnikavas nov., LV-2163E-pasts: info@budisti.lv